P  O  Z V Á  N  K A

na valnou hromadu tenisového oddílu Tenis Klánovice, která se uskuteční

 

ve středu 17.4.2024 od 18,30 hodin

 v klubovně Tenisu Klánovice

P R O G R A M
 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a schválení programu
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2023
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 5. Zpráva revizní komise za rok 2023
 6. Diskuse k předneseným zprávám
 7. Plán činnosti na rok 2024
 8. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024
 9. Návrh výše členských příspěvků, zápisného a počtu brigádních hodin na rok 2024
 10. Diskuse k předneseným návrhům
 11. Závěr

Prezence členů oddílu bude probíhat od 18:20 hodin do 18,30 hodin v místě konání valné hromady.

členské_příspěvky_Klanovice_2024pokutybrigády.xlsx

 

Jan  Kutzendörfer

Předseda oddílu