STANOVY SPOLKU „TENIS KLÁNOVICE, z.s.“ 

I. Název, sídlo, právní status

1. Spolek nese název TENIS KLÁNOVICE, z.s. (dále jen TK).

2. TK je právnickou osobou (korporací) – samosprávným a dobrovolným svazkem členů ve smyslu §214, zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

3. Sídlem TK je hlavní město Praha, kde působí na adrese: 190 14 Praha 9, Klánovice, V pátém 1070.

4. TK je kolektivním členem Českého tenisového svazu (dále jen ČTS). Registrační číslo TK v rámci ČTS: 000082.

5. TK je sportovním klubem sdruženým v regionální sportovní organizaci pražských tělovýchovných jednot, sportovních klubů, pražských sportovních a tělovýchovných svazů — Pražská tělovýchovná unie. Identifikačni číslo TK: 00549525.

II. Účel a hlavní činnost spolku, vedlejší hospodářská činnost spolku

1. Účelem a hlavní činností TK je vytváření optimálních podmínek pro sportovní činnost a všestranná péče o rozvoj tenisu a ochrana práv a zájmů svých členů v souvislosti s jejich činností v rámci TK.

2. Hlavní činnosti TK jsou:

A. umožňovat a preferovat rekreační sportovní činnost pro členskou základnu,

B. organizovat výkonnostní sportovní činnost a vytvářet pro ni odpovídající podmínky,

C. zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání

D. vést své členy a veřejnost zúčastněnou na činnosti TK k dodržování základních pravidel etiky, tolerance, fair play a vzájemné slušnosti

E. nakládat se svým majetkem a provozovat a udržovat svá tělovýchovná zařízení s péčí řádného hospodáře,

F. vytvářet vhodné podmínky pro zvyšování odborné kvalifikace svých členů, a to zejména účastí vybraných členů na školeních, seminářích či aktivech trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů,

G. v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjet různé formy kulturní a společenské činnosti,H. spolupracovat, zejména v místě svého působení, s orgány městské části, případné s jinými organizacemi či institucemi,I. pořádat tenisové události na svých, případně pronajatých dvorcích.

3. K zajištění účelu a k plnění své hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost v oblasti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III. Členství, práva a povinnosti členů

1. Členem TK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami TK, právy a povinnostmi členů. U žadatelů mladších 15ti let je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce.

2. O přijetí za člena rozhoduje výbor TK. Členství vzniká po kladném rozhodnutí výboru TK k přihlášce žadatele a dále pak po splnění podmínek stanovených pro přijetí (úhrada zápisného, členských příspěvků, brigád apod.).

3. Výbor TK může navrhnout valné hromadě udělení čestného členství.

4. Členství v TK zaniká:

  • vystoupením člena – schvaluje výbor TK
  • ukončením členství pro neplacení členských příspěvků – schvaluje výbor TK
  • vyloučením člena výborem nebo valnou hromadou za porušení členských povinností
  • úmrtím člena.

5. Člen TK má tato práva: 

A. podílet se na činnosti TK a využívat k tomu jeho zařízení,
B. navrhovat a volit své zástupce do orgánů TK a ČTS od 15ti let věku a být volen do těchto orgánů od 18ti let věku, kandidát na funkci předsedy musí být starší 21 let, vše zde uvedené s omezeními uvedenými v odst. 10, tohoto článku,
C. prostřednictvím orgánů TK rozhodovat o jeho činnosti,
D. účastnit se sportovních soutěží v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy,
E. získávat odborné kvalifikace a využívat možnosti dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci TK a ČTS,
F. vyžadovat pravidelné informace o činnosti a hospodaření TK,
G. účastnit se jednání orgánu TK, pokud jedná o jeho činnosti nebo chování,
H. obracet se na orgány TK se svými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy s právem na odpověď do 30 dnů od doručení takového podání.

6. Člen TK má tyto povinnosti: 

A. dodržovat stanovy TK,
B. platit v určeném termínu stanovené členské příspěvky, poplatky apod. a účastnit se brigád v rozsahu určeném výborem TK,
C. dodržovat hrací řád TK, řídit se pokyny správce areálu a respektovat operativní rozhodnutí orgánů TK,
D. dodržovat řády a veškeré další předpisy, upravující činnost v rámci TK,
E. šetřit a chránit majetek TK. 
Poznámka: na čestné členství se nevztahuje bod B) tohoto odstavce.

7. Výši členských příspěvků navrhuje každoročně výbor TK valné hromadě ke schválení podle těchto skupin: 

A. děti do 15 let věku a starobní (invalidní) důchodci,
B. studenti a ženy na mateřské dovolené,
C. aktivní členové,
D. přispívající členové a členové nad 70 let

8. Každý člen TK je povinen zaplatit roční členský příspěvek nejpozději do 30. dubna běžného roku.
V případě nezaplacení ve stanoveném termínu zašle výbor TK členu doporučenou poštou nebo elektronickou poštou - emailem upozornění a stanoví náhradní lhůtu 30 dnů pro zaplacení členského příspěvku. Pokud takto určená náhradní lhůta projde bez aktivního jednání neplatícího člena, je výbor TK oprávněn ukončit členu členství. Současně písemně oznámí dosavadnímu členu rozhodnutí o ukončení členství. Za doručené oznámení se rozumí dopis poslaný doporučeně na adresu člena uvedenou v seznamu členů., i když se později vrátí jako nevyzvednutá zásilka .

9. Člen, jemuž bylo ukončeno členství pro neplacení členských příspěvků, má právo na odvolání k revizní komisi do 30 dnů od doručení rozhodnutí o ukončení členství, jinak toto právo zaniká. Členství zaniká rozhodnutím odvolacího orgánu resp. marným uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě.

10. Pokud je členem TK více fyzických osob, které jsou:

a) buď společně členy jakékoliv jiné právnické osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je sportovní činnost a/nebo
b) samostatně podnikají (jako OSVČ) v oblasti sportovní činnosti (se zaměřením na tenis), pak

může být platně navržen a platně zvolen z těchto uvedených dvou skupin členů TK do výboru TK jen jeden z těchto členů TK. Členem výboru TK tak může být pouze jeden z uvedených členů TK, navržení či zvolení jakéhokoliv dalšího z uvedených členů TK dalším členem výboru TK je tak bez dalšího neplatné. Člen může být navržen, kandidovat či být zvolen do výboru TK, dále jen za podmínky, že je minimálně 5 let členem TK. 

IV. Orgány TK

Orgány TK jsou:

a) valná hromada,
b) výbor TK,
c) revizní komise.

a) Valná hromada – nejvyšší orgán TK

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TK. Koná se nejméně jednou do roka, volební jedenkrát za tři roky.

2. Mimořádná valná hromada musí být svolána v těch případech, kdy o to požádá nejméně 1/3 členů TK starších 15ti let, předseda nebo výbor TK, a to nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemného podnětu. Součástí podnětu musí být i důvod, kvůli němuž by valná hromada měla být svolána. Takto svolaná valná hromada pak může jednat jen ve věci, ke které byla svolána.

3. Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové TK nejméně 14 dnů před jejím konáním, a to členové TK, kteří předali výboru TK svoji e-mailouvou adresu formou elektronické komunikace (e-mailem), ostatní členové TK písemnou formou. Svolává ji výbor TK. Přílohou pozvánky musí být program příslušné valné hromady. Pozvánka na VH se umístí vždy na web Tenisu Klánovice.

4.Do výlučné pravomoci valné hromady zejména patří: 

A. projednávat a schvalovat rozpočet TK, zprávu o činnosti a hospodaření TK za předchozí období, včetně zprávy revizní komise,
B. rozhodovat o přijetí, změnách nebo úpravách stanov TK, případně o změně názvu TK, při souhlasu 60% všech členů TK starších 15ti let,
C. projednávat a schvalovat hlavní směry činnosti a rozpočtu TK pro další období,
D. volit a odvolávat výbor a revizní komisi TK,
E. schvalovat jmenování čestných členů TK,
F. rozhodovat o převodu nemovitého majetku, jeho zatížení či vložení jako vkladu do jiné právnické osoby, při souhlasu 70% všech členů TK starších 15ti let,
G. rozhodovat o veškerých vydáních, úpravách, rekonstrukcích a využívání majetku a zařízení, které vlastní a provozuje nad výši schváleného rozpočtu TK na běžný rok, při souhlasu 60% všech členů TK starších 15ti let,
H. rozhodovat o zániku TK a způsobu likvidace jeho majetku při souhlasu 70% všech členů TK starších 15ti let,
I. na základě návrhu výboru TK:

- schvalovat výši členských příspěvků, zápisného a rozsah brigád na běžný rok,
- rozhodovat o maximálním možném počtu členů TK na běžný rok,

b) Výbor TK – statutární orgán

1. Výbor TK je statutárním orgánem TK, který řídí jeho činnost mezi valnými hromadami. Výbor TK je volen na období třech let a má 5 členů. Zasedá minimálně jedenkrát za měsíc. Členové výboru jsou povinni zúčastňovat se výborových schůzí. V čele výboru stojí předseda výboru, zvolený výborem na jeho prvním zasedání po zvolení valnou hromadou. Funkční uspořádání a určení jmenovitého výkonu funkce je v kompetenci výboru TK a musí plně pokrývat celý rozsah činnosti TK, a to jak z hlediska vnitřní, tak vnější působnosti.

2. Výbor TK je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nespadají do pravomoci valné hromady, zejména:

A. svolává valnou hromadu nebo mimořádnou valnou hromadu a realizuje plnění závěrů jejich jednání,
B. předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a o hospodaření TK za uplynulé období,
C. vyřizuje a. zajišťuje veškeré záležitosti hospodářského a majetkového charakteru, které souvisejí s činností TK,
D. zpracovává finanční rozpočet činnosti TK, analyzuje jeho stav v průběhu funkčního období a operativně přijímá nutná opatření a rozhodnutí,
E. rozhoduje o pracovních, hráčských a trenérských smlouvách v rámci TK,
F. volí ze svého středu předsedu výboru a místopředsedu výboru,
G. vede a zodpovídá za správné a průkazné účetnictví dle platných předpisů (vedením účetnictví může pověřit třetí osobu),
H. rozhoduje při řešení otázek spojených s mistrovskými soutěžemi smíšených družstev i jednotlivců, organizací oddílových i veřejných turnajů, pořádání školiček apod.,
I. zpracovává a upravuje hrací řád,
J. zajišťuje operativní spolupráci s ČTS, orgány tělovýchovy, obce a hl.m.Prahy,
K. navrhuje výši členských příspěvků, zápisného a rozsah brigádních hodin na běžný rok, případně navrhuje maximálně možný počet členů v běžném roce a předkládá ke schválení valné hromadě,
L. vede evidence členské základny a placení členských příspěvků,
M. uzavírá smlouvy a dohody, jejichž předmět, účel a obsah souvisí s činností TK,
N. schvaluje veškerá vydání nad 50 tis. Kč. Do této částky má podpisové právo předseda výboru TK,
O. rozhoduje o veškerých vydáních, úpravách, rekonstrukcích a využívání majetku a zařízení, které TK vlastní a provozuje do výše schváleného rozpočtu na běžný rok, mimořádná vydání nad 300.000,-Kč musí podepsat mimo oprávněných osob z výboru TK i předseda revizní komise,
P. rozhoduje o použití případných sponzorských darů nebo příspěvků,
Q. poskytuje potřebnou spolupráci revizní komisi,
R. navrhuje valné hromadě kandidáty na čestné členství,
S. poskytuje informace o své činnosti členům TK, kteří o to požádali,
T. rozhoduje o vyloučení člena.

3. Členství ve výboru TK zaniká:

a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním z funkce,
c) vzdáním se funkce,
d) zánikem členství v TK,
e) úmrtím.

4. V případě, že členství některého člena výboru zanikne před uplynutím funkčního období, je předseda výboru povinen provést kooptaci až do výše 2 nových členů výboru. Při zániku členství více členů výboru musí být svolána mimořádná valná hromada. V případě zániku členství předsedy výboru se místopředseda výboru ujímá řízení výboru.

c) Revizní komise

1. Revizní komise je volena valnou hromadou na období tří let a má tři členy, kteří ze svého středu zvolí předsedu komise. Předseda komise, popřípadě pověřený člen komise, mají právo zúčastňovat se schůzí výboru TK s hlasem poradním.

2. Revizní komise je oprávněna kontrolovat činnost TK, zejména: 

A. kontroluje plnění závěrů valné hromady a schůzí výboru,
B. provádí kontrolu finančního hospodaření TK,
C. prověřuje účetní doklady včetně kontroly příslušného účetnictví,
D. provádí kontrolu finančních, právních a majetkových operací, smluvních vztahů a dohod vč. pracovních, trenérských a hráčských smluv, které souvisejí s činností TK,
E. je oprávněna požadovat od výboru potřebnou součinnost,
F. plní funkci odvolacího orgánu.

3. Revizní komise je povinna vést o své činnosti průkaznou dokumentaci o své činnosti pořizuje písemné zprávy, o výsledcích šetření informuje stěžovatele a výbor a zároveň předkládá zprávu o své celoroční činnosti valné hromadě.

4. V případě, že členství některého člena revizní komise zanikne před uplynutím funkčního období, je předseda povinen provést kooptaci 1 nového člena komise. Při zániku členství více členů komise musí být svolána mimořádná valná hromada. V případě zániku členství předsedy se zbývající členové dohodnou o tom, kdo z nich bude nadále řídit komisi.

V. Jednání orgánů TK

1. Všechny orgány TK se scházejí na řádných a mimořádných zasedáních.

2. Řádné jednání svolává vždy nejvyšší představitel orgánu nebo komise. Mimořádné jednání může být svolána pouze v souladu s těmito stanovami.

3. Orgány TK jsou usnášeníschopné, jestliže se na řádně svolaném zasedání účastní nejméně nadpoloviční většina členů starších 15ti let. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů starších 15ti let, za podmínky dodržení usnášeníschopnosti. Výjimku tvoří bod IV.a)4.b,f,g,h, kdy je potřebná tam uvedená kvalifikovaná většina.

4. V případě, že v době jednání, která byla určena jako doba zahájení valné hromady, není přítomna potřebná většina členů, je předsedající povinen začátek jednání odročit o 30 minut. Po uplynutí této doby je předsedající povinen zahájit jednání orgánu TK. Toto opětovné svolané zasedání je pak již vždy usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Pro schválení rozhodnutí platí bod 3 části V. Výjimku tvoří bod IV.a)4.b,f,g,h. kdy je potřebná tam uvedená kvalifikovaná většina.

5. Hlasování je vždy veřejné, s výjimkou personálních záležitostí. O předložených návrzích se hlasuje v tom pořadí, v jakém byly podány.

6. Volby a odvolání probíhají vždy tajným hlasováním, pokud nerozhodne orgán jinak.

7. Na začátku jednání valné hromady se provádí kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a nejméně 2 ověřovatelů zápisu. Dále se zpravidla volí mandátová a volební komise.

8. Vystoupit v diskusi (i opakovaně) má právo každý člen i pozvaný host. Délka diskusního vystoupení nesmí přesáhnout 5 minut. K projednávanému tématu je možné okamžité vyslovit tzv. technickou poznámku, jejíž délka nesmí překročit 1 minutu. Předsedající může diskutujícímu odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující překročil čas, odchyluje se od tématu či uráží přítomné.

VI. Majetek a hospodaření

1. Majetek TK tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. TK prostřednictvím svých volených orgánů hospodaří s tímto majetkem, jakož i s majetkem evidovaným u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (list vlastnictví 901).

2. Zdrojem majetku TK jsou zejména: 

A. členské příspěvky,
B. dobrovolné příspěvky, sponzorské dary a příspěvky,
C. příjmy z vlastní sportovní, organizační a vedlejší hospodářské činnosti,
D. dotace svazových orgánů na činnost TK,
E. granty svazových nebo státních orgánů a institucí, určené na realizaci odsouhlasených záměrů, údržbu areálu apod.

3. Hospodaření se řídí schváleným rozpočtem na běžný rok. Finančními prostředky může disponovat výbor TK v rozsahu pravomocí, stanovených těmito stanovami. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda TK a člen výboru odpovědný za finanční hospodaření. Tito funkcionáři mohou pověřit k určitým dispozicím i jiné členy výboru TK.

4. Za účelem ochrany svého majetku, vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá výbor TK příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku.

5. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního styku má TK zřízen účet u bankovního ústavu.

 

VII. Jednání a podepisování za TK

1. Za TK jedná a podepisuje výbor TK. Za výbor TK jedná a podepisuje buď: 
A. předseda výboru a místopředseda výboru nebo
B. předseda výboru a člen výboru odpovědný za finanční hospodaření nebo
C. předseda výboru a pověřený člen výboru,
D. místopředseda výboru a pověřený člen výboru. 

VIII. Společná ustanovení

1. Členové orgánů TK mohou být ve funkcích nepřetržité maximálně tři volební období.

2. Členství v TK je nepřenosné. 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byla schváleny valnou hromadou TK, konanou v Klánovicích dne …………………….

2. Schválený text stanov představuje úplné a platné znění stanov TK zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. L 423. .

3. Stanovy TK je možno měnit a doplňovat, a to pouze formou písemných dodatků, které schválila valná hromada.

 

V Praze dne ……………………..

 

 

……………………..…………………
Jméno a podpis předsedy Výboru TK