Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník tenisového areálu je povinen se seznámit s hracím řádem tenisového oddílu Tenis Klánovice a respektovat jím vymezená pravidla.

HRACÍ ŘÁD
tenisového oddílu Tenis Klánovice

1) Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje správce areálu tenisu (dále jen správce).

2) Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají k 30.4. příslušného kalendářního roku zaplacené všechny oddílové příspěvky. Před vstupem na kurt se hráč musí nahlásit správci, který provede kontrolu zaplacení čl.příspěvků a brigád a schválí připravenost kurtu na hru či doporučí jeho zavlažení.

3) Členové dodržují týdenní rozvrh na dvorcích. Jakoukoliv změnu nebo úpravu tohoto týdenního rozvrhu povoluje pouze výbor tenisového oddílu.

4) Členové TK do 15 let končí hru v 17 hod(netýká se tréninkového týdenního plánu). Vyjímku tvoří dny středa a pátek, kdy  mohou hrát na kurtech do 18 hodin. Při řádném provedení rezervace. Po tomto stanoveném časovém limitu mohou hrát jen pokud jsou dvorce volné. Pak se vše opět řídí podle schváleného HMG kurtů . Obsadit kurt jinak lze pouze 1 hodinu před stanoveným časem, pokud budou volné. Obsazenost kurtu pro toto období  řídí správce  a trenéři.

5) Pro dvouhru je určen časový limit na kurtu 60 minut, a to včetně závěrečné úpravy dvorce před jeho opuštěním. Hráči musí ukončit hru nejpozději 5 minut před koncem jejich rezervace, aby provedli řádné zametení a srovnání kurtu po hře.  V případě souhlasu správce a nebude-li jiný člen klubu mít zájem o hru na kurtu, může pokračovat ve hře. Pro čtyřhru platí stejná pravidla, ale časový limit je 120 minut.

6) Hosté si mohou rezervovat zdarma kurty č.3+4 (je-li volný). Za rezervace dvorců odpovídá správce. Hosté  a trenéři si mohou objednat rezervaci kurtů maximálně 24 hodin předem, aby si člen mohl uplatnit týdenní rezervaci.  Ve všední dny dopoledne nesmí trenéři obsadit k trénování více jak 50% z provozu schopných kurtů. Poplatek  za pronájem kurtu na jednu hodinu je 200Kč dopoledne a 300Kč odpoledne. Při obsazení kurtu aktivním členem a hostem platí host poměrnou část poplatku. Členové , kteří si platí pouze udržovací poplatky mají stejné podmínky pro hraní jako host.

7) Členové klubu si mohou rezervovat dvorec. Pravidla pro rezervování dvorce jsou následující: rezervace týdenních cyklů, platnost rezervace platí pro dvorce číslo 1–4 ve všední dny, o víkendu a svátcích, nadále platí týdenní plány tréninků závodních družstev a hráčů, rezervace bude evidovat a přijímat správce klubu osobně nebo telefonicky. Člen klubu má nárok na max.1 hodinu denně na dvouhru a max.2hodiny denně na čtyřhru. Po této době mají hráči povinnost si vyžádat souhlas správce s pokračováním ve hře. Týdenní rezervaci členů je možné provést 15 minut před započetím hry-nelze na delší termíny dopředu.

8) V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí a kapitáni družstev.

9) Hra na dvorci s použitím umělého osvětlení je pouze na objednávku u správce. Částka za použití umělého osvětlení činí 80,- Kč/ 1hod.

10) Přivede-li si dospělý člen oddílu do areálu dítě mladší 15 let, ručí za jeho bezpečnost. Členové oddílu mohou učit tenisu své děti, které samy nejsou členy oddílu, bez poplatku, jen tehdy, když je dvorec volný nebo mají provedenou rezervaci, ale pouze do 17 hodin(od 1.6.-30.8. do 18 hodin)

11) Před nástupem na dvorec zapíše správce hosta(y) do evidence a host uhradí správci příslušnou částku stanovenou dle bodu 6.

12) O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce. Po skončení hry platí povinnost dvorec nejprve urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou. . V období sucha a vysokých teplot je nutné  před hrou  či v průběhu hry či tréninků kurty pokropit. Přísný zákaz hraní na nepokropených kurtech. V případě nedodržení těchto pokynů má  správce právo zastavit hru a vyžádat úpravu kurtů či ve vyjímečných případech sucha nepustit hráče na kurt. Členové si kurty kropí sami nebo v případě automatické závlahy kurtů č.3+4 o to požádají správce. Platící hosté mohou požádat o nakropení kurtu správce.

13) Tenis je povoleno hrát pouze v tenisovém oblečení nebo v jeho současných módních variacích. Tenisová obuv je bezpodmínečnou podmínkou pro vstup na dvorec a člen nebo host, který tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě správcem ze dvorce vykázán.

14) Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a pokřikování. Správce je oprávněn, při nedodržování citace tohoto bodu, hráče okamžitě napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

15) V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy společenského chování. Na dvorcích a v klubovně platí navíc zákaz kouření a vodění zvířat (psů).

16) Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru klubovny a šaten. Stejná povinnost členů i hostů se vztahuje k otázkám spotřeby teplé vody ve sprchách, parkování aut před areálem. Je zakázáno nechávat mokré či zpocené věci v klubovně, v šatně či  ve skříňkách, aby nedocházelo k zvyšování vlhkosti  či zápachu v prostorách klubovny. Hráč, který využívá sprchy v klubovně dbá na vytření prostor po sobě, případně na problém s odtokem sprchových žlábků upozorní správce.

17) Správce areálu má právo při přestupcích proti tomuto hracímu řádu vykázat člena (hosta) z areálu a nedovolit mu přístup do doby, než jeho přestupek projedná výbor oddílu. Případné spory členů (hostů) se správcem, rozhoduje výhradně výbor oddílu. Do té doby je člen (host) povinen správce uposlechnout.

18) Všichni uživatelé dvorců jsou povinni dodržovat tento hrací řád. Jeho nedodržování bude výbor trestat sankcemi, počínaje napomenutím a konče i možným vyloučením z tenisového oddílu.

19)Pokud si člen oddílu či host rezervuje kurt v určitý termín a pak následně tuto rezervaci nezruší a kurt neobsadí, bude mu při další návštěvě areálu vystavena finanční pokuta za neomluvenou rezervaci-blokování kurtu ve výši 50,-Kč.Do neuhrazení této pokuty nemá dlužník oprávněn vstup na kurt. Zrušení rezervace je možné nejpozději 3 hodiny před zamluveným termínem a to pouze SMS správci na telefon728236642 nebo osobně v klubovně. Rezervaci nelze zrušit mailem (správce nemusí být pořád na počítači) nebo telefonicky, pro případné pozdější  ověření času zrušení.

20) Hrací řád platí do skončení letní sezony (tj. do stažení sítí z kurtu) a jakákoliv jeho úprava, změna nebo výjimka je povolována pouze výborem tenisového oddílu.

V Klánovicích  30.3.2021

Výbor tenisového oddílu Tenis Klánovice z.s.
předseda  KUTZENDŐRFER Michal